ศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องการดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 ให้โรงเรียนการเรือไทยจัดตั้ง “ศูนย์ฝึึกอาชีพ” ในโรงเรียน รายละเอียดต่างๆ ดังนี้