เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้ที่เข้าสอบ ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบพื้นฐานที่กำหนดโดย UK Maritime & Coastguard Agency (MCA) โดยศูนย์สอบมีหน้าที่ควบคุมการสอบให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่น ปราศจากการทุจริตใดๆ นอกจากนี้ศูนย์สอบโรงเรียนการเรือไทยยังออกใบผลสอบที่ตรงตามรูปแบบที่ Marlins กำหนด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงสามารถนำผลสอบดังกล่าวไปอ้างอิงได้กับองค์กรต่างๆทั่วโลก โดยรูปแบบใบประกาศจะเป็นดังภาพ​

 

ตัวอย่างใบผลสอบที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

        ข้อสังเกต : ใบผลสอบที่เป็นมาตรฐานจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ดังนี้

        1. ลายน้ำ (Watermark) เป็นส่วนที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้คล้ายลักษณะเฉพาะของธนบัตร

        2. ชื่อศูนย์สอบที่ได้รับการรับรอง (Approved Test Centre) ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในระบบของ Marlins สามารถตรวจสอบรายชื่อ Approved Test Centre ได้ที่ https://marlins.co.uk

        3. ตราศูนย์สอบที่ได้รับการรับรอง (Approved Test Centres Stamp) 

             - นอกจากนี้ผลสอบที่ได้ยังมี License Code ที่สามารถตรวจสอบหา Validity ได้ที่ https://www.marlinstests.com

        ส่วนประกอบของ Marlins English Language Test ประกอบไปด้วย

        1. Listening (การฟัง)

        2. Grammar (ไวยากรณ์)

        3. Vocabulary (คำศัพท์)

        4. Time and number (เวลากับตัวเลข)

        5. Different sounds and Pronunciation (การออกเสียง)

        เฉพาะ Marlins English for Seafarers

        6. Reading (การอ่าน)