ระเบียบปฏิบัติและการสมัครเรียน Marlins English Language Test 

        ช่องทางการสมัคร

               1. โทรศัพท์ ติดต่อ 081-583-2544 หรือ 02-988-1946 ถึง 9

               2. E-mail : pawat@thongchakmanning.com หรือ admin@thaimarineschool.ac.th

        โปรดโทรสำรองที่นั่งสอบ หรือสมัครอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

        เอกสารประกอบการสมัคร

               1. รูปถ่ายติดบัตร ขนาดใดก็ได้

               2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

               3. สำเนา Seamans Book(ถ้ามี) เนื่องจากหมายเลขจะปรากฎบนใบผลสอบ