ค่าเล่าเรียน และการกู้ยืม ธกส.

        ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 70,000.- บาท ประกอบไปด้วย ดังนี้

        1. ค่าทำเนียมการฝึกอบรม 35,000 บาท

        2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 35,000 บาท

              - ค่าฝึกอบรม

              - อุปกรณ์การเรียน ตำรา

              - ฝึกงานนอกสถานที่, ทัศนศึกษา

              - ที่พัก, อาหาร

              - เครื่องแบบโรงเรียน

              - เครื่องแบบลำลอง

              - ประกันอุบัติเหตุ

        โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

              - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เปิดโอกาสให้กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการศึกษาและพัฒนาความรู้ หรือ สินเชื่อเพื่อการพัฒนาความรู้

        คุณสมบัติ

              1. ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

              2. ต้องได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันนั้น โดยต้องมีใบรับรองจากสถาบัน

              3. สามารถติดต่อกู้ยืมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาที่ผู้กู้มีภูมิลำเนาอยู่ โดยต้องติดต่อกับธนาคารด้วยตนเอง

        รายละเอียดเพิ่มเติม

              เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  https://www.baac.or.th/content-product.php

        หรือติดต่อ

              - ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน    

              - ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ    

              - สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555