วัตถุประสงค์การจัดตั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านพานิชย์นาวี ให้มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า และองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO : International Maritime Organization) และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention, 2006 MLC) คติพจน์ วินัย มุ่งมั่น ขยัน อดทน

บรรยายกาศห้องเรียนทฤษฏี