ประธานกรรมการบริหาร


พลเรือโท ไพโรจน์ สันติเวชชกุล

(Vadm. Pairoj Santivejakul)

ประธานกรรมการบริหาร

(PRESIDENT)