โรงเรียนการเรือไทยก่อตั้งโดย พล ร.ท. ไพโรจน์ สันติเวชชกุล อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ, อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวี โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2542 ตามใบอนุญาตเลขที่ กร. 02/242 ใช้ชื่อเดิมว่า โรงเรียนการเรือพาณิชย์ไทย (THAI MERCHANT MARINE SCHOOL) ตั้ง ณ เลขที่ 39/8 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนไปอยู่ ณ เลขที่ 29/5-8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนการเรือไทย (THAI MARINE SCHOOL)

        โรงเรียนการเรือไทยเป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรลูกเรือเดินทะเล สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพชาวเรือ ซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ดี ทั้งยังมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศทั่วโลก และด้วยประสบการณ์มากกว่า 19 ปี ทำให้โรงเรียนการเรือไทย เป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ โดยจากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนการเรือไทยได้สรรสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานทางทะเลแล้วกว่า 3,060 คน

        โรงเรียนการเรือไทย ยังมีพันธมิตรหลักคือ บริษัท ธงจักร แมนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งลูกเรือระดับช่างซ่อมบำรุงไปทำงานบนเรือต่างประเทศ โดยปัจจุบันหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ บริษัท ธงจักร แมนนิ่ง จำกัด คือ Maersk Line ซึ่งเป็นกองเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้ให้ความไว้วางใจรับบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเรือจากโรงเรียนการไทย ให้สามารถทำงานบนเรือ Maersk โดยผ่านบริษัทธงจักรได้ บริษัท ธงจักร แมนนิ่ง จำกัด

        สถานการณ์โลกในปัจจุบัน การขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่เสียค่าใช้จ่ายถูกที่สุดเมื่อเทียบกับการขนส่งทางด้านอื่น ๆ ทำให้อัตราการขยายตัวทางด้านพาณิชย์นาวีสูงตามไปด้วย แต่ปัจจัยที่สำคัญและยังขาดแคลนอย่างต่อเนื่องคือคนประจำเรือที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization-IMO) เป็นผู้กำหนด การประกอบอาชีพชาวเรือจึงมีความจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการร่วมนำเรือสินค้าไปสู่ที่หมายด้วยความปลอดภัยและทันต่อเวลา อนึ่ง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ได้มีมติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention, 2006-MLC) ซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของคนประจำเรือเป็นพิเศษ

        โรงเรียนการเรือไทยยังเป็นศูนย์การเรียนการสอนและการฝึกอบรมหลักสูตรให้กับคนประจำเรือ เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึก, การอบรม, การออกประกาศนียบัตรและการเข้าเวรยามของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 แก้ไขเพิ่มเติมค.ศ. 1995 และการประชุมที่กรุงมะนิลา ค.ศ. 2010 (International Convention on Standard of Training Certification and Watch-keeping for Seafarers 1978, as amended in 1995 and added by STCW CON F. 2/34 in 2010)