ศูนย์สอบ Marlins English Language Test คืออะไร แบบทดสอบ Marlins English Language Test เป็นแบบทดสอบในคอมพิวเตอร์ (Computer-Based) ที่วัดระดับความเข้าใจและความสามารถในการ เขียน และพูด ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ทำงานเรือ หรืองานจำพวก Offshore ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ปัจจุบันเป็นเอกสารอ้างอิงที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในองค์กรต่างๆทั่วโลก โดยผลสอบที่ได้จะเป็นหลักฐานที่แสดงถึงระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่ง ISM Code และ STCW Convention ฉบับแก้ไข ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นปัจจัยที่จำเป็นของผู้ที่ทำงานเรือ คำถามภายในแบบทดสอบแต่ละประเภทของ Marlins English Language Test จะแยกตามลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจ โดยทางระบบจะทำการสุ่มคำถามขึ้นมา เพื่อเป็นการรับรองว่าแบบทดสอบแต่ละชุดจะมีความแตกต่างกันเสมอ

       Marlins English Language Test แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะงานดังนี้

             1. Marlins English Language Test for Seafarers : สำหรับผู้ที่ทำงานเรือทั่วไป

             2. Marlins English Language Test for Cruise Staffs : สำหรับผู้ที่ทำงานบนเรือสำราญ

             3. Marlins English Language Test for Offshore Workers : สำหรับผู้ที่ทำงานด้าน Offshore