ระเบียบปฏิบัติและการสมัครเรียน 

        – ภาคทฤษฎีและพื้นฐานการปฏิบัติ 3-5 เดือน (อยู่ประจำในโรงเรียน กลับภูมิลำเนาเดือนละ 1 ครั้ง)

        – ภาคปฏิบัติทางทะเล ไม่น้อยกว่า 4-6 เดือน (หรือตามสัญญาของบริษัทเรือ)

          1. เอกสารการสมัคร  สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาหลักฐานทางทหาร,สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) อย่างละ 3 ชุด, รูปถ่ายติดใบสมัคร 1 นิ้ว 1 รูป

          2. สมัครด้วยตัวเอง ที่โรงเรียนการเรือไทย  พร้อมสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษในวันยื่นใบสมัคร โดยจะแจ้งผลให้ทราบทันที

          3. การจัดทำเอกสาร (สำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์) ให้จัดทำหนังสือเดินทาง (Passport) และหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) ของกรมเจ้าท่า และประสานทางโรงเรียนเพื่อทำการตรวจร่างกายตามแบบที่ราชการกำหนด

          4. นำใบรับรองแพทย์ แจ้งผลการตรวจร่างกายที่โรงเรียนการเรือไทย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท

          5. จัดหาของใช้ส่วนตัวเข้ารายงานตัว รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ใส่สูทพื้นหลังขาว) จำนวน 2 โหล  กางเกงวอร์มสีดำขาสั้น (โรงเรียนมีจำหน่าย), กางเกงวอร์มขายาวอย่างน้อย อย่างละ 4 ตัว , รองเท้า ผ้าใบสีดำ 1 คู่,รองเท้าหนังสีดำ 1 คู่, กางเกงว่ายน้ำ, ถุงเท้าสีดำ, รองเท้าแตะ, สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว, และเสื้อคอปก 1 ตัว

          6. การชำระเงินค่าฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 55,000 บาท

                6.1 งวดที่ 1 วันรายงานตัวเปิดภาคเรียน จำนวน 25,000 บาท

                6.2 งวดที่ 2 สามารถผ่อนชำระกับทางโรงเรียน โดยจะหักผ่านบัญชีเมื่อนักเรียนลงทำงานในเรือแล้ว

                       (ค่าอาหารและที่พัก, เครื่องแบบนักเรียน , เสื้อยืดตราโรงเรียน, กระเป๋านักเรียน , ตำราเรียน, การศึกษาดูงาน และการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเรียน)

          7. การกู้ยืม ธ.ก.ส. : ผู้ปกครองหรือผู้เข้าเรียนต้องเป็นสมาชิก ธ.ก.ส. และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ธ.ก.ส. ทางโรงเรียนจะออกเอกสารทางโรงเรียน เพื่อยื่นขอกู้ ธ.ก.ส. เมื่อท่านได้ชำระค่าธรรมเนียม 3,000.- บาทแล้ว เท่านั้น

          กำหนดการเปิดเรียน ปีละ 2 รุ่น ประมาณเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน กำหนดการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเปิดเรียน