หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลฝ่ายเดินเรือ
โรงเรียนการเรือไทย ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโรงเรียน 5 เดือน
2. ภาคปฏิบัติทางทะเล 2 เดือน

 

ลำดับ

 

หัวข้อการเรียน

จำนวนชั่วโมง

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1.

หมวดวิชาพื้นฐาน

1.1 ภาษาอังกฤษ

1.2 มนุษยสัมพันธ์/จริยธรรม

1.3 คอมพิวเตอร์

1.4 พลศึกษา

 

231

20

30

28

 

2.

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

2.1 ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ (STCW)

2.2 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือและการ

ป้องกันมลพิษทางทะเล

2.3 เครื่องกลเรือเบื้องต้น

 

81

30

 

10

 

 

3.

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

3.1 การปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือยามสะพานเดินเรือ

3.2 การเรือปฏิบัติ

3.3 ความรู้เกี่ยวกับการขนถ่ายและการจัดเก็บสินค้า

3.4 การใช้การดำรงชีพและเรือช่วยชีวิต

3.5 การฝึกทักษะวิชาชีพ

3.6 การสื่อสารเบื้องต้น

 

90

30

10

20

40

20

 

4.

การฝึกทักษะบนเรือ (Attitude Practice Pre-sea on board and Sea Training

As ordinary Seaman)

480

รวม

640

480

 

รวมทั้งสิ้น

 

1,120

 

หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลฝ่ายช่างกล
โรงเรียนการเรือไทย ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโรงเรียน 5 เดือน
2. ภาคปฏิบัติทางทะเล 2 เดือน

 

ลำดับ

 

หัวข้อการเรียน

จำนวนชั่วโมง

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1.

หมวดวิชาพื้นฐาน

1.1 ภาษาอังกฤษ

1.2 มนุษยสัมพันธ์/จริยธรรม

1.3 คอมพิวเตอร์

1.4 พลศึกษา

 

231

20

30

28

 

2.

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

2.1 ความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ (STCW)

2.2 วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือและการ

ป้องกันมลพิษทางทะเล

2.3 เครื่องกลเรือเบื้องต้น

 

81

30

 

20

 

 

3.

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

3.1 การปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือยามฝ่ายช่างกล

3.2 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

3.3 ไฟฟ้า

3.4 การทำความเย็นและการปรับอากาศ

3.5 เครื่องจักรกลเรือ

3.6 การใช้ยานดำรงชีพและเรือช่วยชีวิต

3.7 การฝึกทักษะวิชาชีพ

 

22

36

20

16

46

20

40

 

4.

การฝึกทักษะบนเรือ (Attitude Practice Pre-sea on board and Sea Training

As ordinary Seaman)

480

รวม

640

480

 

รวมทั้งสิ้น

 

1,120