อาชีพชาวเรือเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี และสามารถเก็บเงินได้เป็นจำนวนมาก ทั้งมีโอกาสเดินทางไปประเทศต่างๆ ในโลก อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ได้ไม่ยากเพียงแต่มีความขยัน อดทน ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น