หลักสูตรอบรม Marins English Language Test

               สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ทางโรงเรียนการเรือไทยซึ่งเป็น Training Centre ด้วยนั้น เปิดคอร์สอบรมระยะสั้น ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอบก่อนลงสนามจริง ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่ตารางสอบและตารางอบมสำหรับ Marlins English Language Test Short Course (4 ชั่วโมง): จุดประสงค์เพื่อให้ผู้สอบคุ้นเคยกับรูปแบบของข้อสอบ และแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นให้ผู้อบรมลงมือทำแบบฝึกหัด และช่วยกันเฉลยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

               แบบฝึกหัดที่ใช้สอนผู้อบรม จะแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อที่ปรากฎอยู่ในข้อสอบ โดยจะแนะนำเทคนิควิธีการทำพร้อมทั้งสอนหลักการแบบรวบรัด และให้ผู้อบรมลองทำตัวอย่างข้อสอบในแต่ละหัวข้อด้วยตนเอง จากนั้นจึงเฉลยแก้ไข
ข้อผิดพลาด เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยหัวข้อในการอบรมจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

               1. Listening (การฟัง

               2. Grammar (ไวยากรณ์)

               3. Vocabulary (คำศัพท์)

               4. Time and number (เวลากับตัวเลข)

               5. Different sounds and Pronunciation (การออกเสียง)

        เฉพาะ Marlins English for Seafarers

               6. Reading (การอ่าน)