หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล คืออะไร หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลคือ หลักสูตรที่เปิดสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานบนเรือ แต่ยังขาดประสบการณ์ ซึ่งองค์การทะเลระหว่างประเทศ(IMO) กำหนดให้ลูกเรือทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเรือและเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายด้วยกัน

            – หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลฝ่ายเดินเรือ ฝึกอบรมให้มีความรู้พื้นฐานตามมาตรฐานที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กำหนดและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่บำรุงรักษาตัวเรือ กำกับดูแลสินค้า ตลอดจนปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            – หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลฝ่ายช่างกล ฝึกอบรมให้มีความรู้พื้นฐานตามมาตรฐานที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ลูกมือในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรเรือ ตลอดจนปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ