กลับไปหน้าหลัก  “ข่าวสาร/แสดงความยินดีทั้งหมด”


“ขอแสดงความยินดีกับ นกร. สุรัสวดี จันทร์มี

 Date:  2019-12-03 14:42:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุรัสวดี จันทร์มี หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

ที่ไ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณัฐรงค์ มณีเกิด รุ่นที่ 46

 Date:  2019-12-03 14:18:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณัฐรงค์ มณีเกิด หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่บ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คีรี พลวิเศษ รุ่นที่46

 Date:  2019-11-18 11:07:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คีรี พลวิเศษ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ CS

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิษณุ ชาติมนตรี รุ่นที่ 46

 Date:  2019-08-15 10:39:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิษณุ ชาติมนตรี หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรื

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ มลศิลป์ รุ่นที่ 46

 Date:  2019-11-15 09:36:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ มลศิลป์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรื

[...Read more]

“ต้อนรับน้องใหม่ MOL กับสองคู่ซี้

 Date:  2019-11-05 11:31:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศิวะ อินอิว และ นกร.โสภณ โพธิ์อ่อง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ ศุภวุฒิ รุ่นที่ 46

 Date:  2019-11-05 11:03:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ ศุภวุฒิ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปลงปฏิบัติงานบนเ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวพล เพ็ชรไพร

 Date:  2019-10-29 11:41:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวพล เพ็ชรไพร หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่บนเ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวมินทร์ โพธิ์งาม รุ่นที่ 46

 Date:  2019-10-28 11:38:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวมินทร์ โพธิ์งาม หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเร

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.โยธิน นัคเรศ รุ่นที่ 46

 Date:  2019-10-16 10:49:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.โยธิน นัคเรศ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ T

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศตววรษ อิงเอนุ รุ่นที่ 46

 Date:  2019-10-16 10:40:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศตววรษ อิงเอนุ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.เตชภณ ตะนัยสี รุ่นที่ 46

 Date:  2019-10-10 11:36:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.เตชภณ ตะนัยสี หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล 

ทีได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Volga

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิมพ์นภัทร์ เชาว์วุฒิพัฒน์

 Date:  2019-09-27 11:01:00

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิมพ์นภัทร์ เชาว์วุฒิพัฒน์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

<

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อังศุมาลิน อินทโชติ

 Date:  2019-09-27 10:52:00

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอังศุมาลิน อินทโชติ  หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สิทธิพงษ์ ศูนย์กลาง รุ่นที่ 46

 Date:  2019-09-24 10:42:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สุทธิพงษ์ ศูนย์กลาง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบ

[...Read more]

“ขอพื้นที่ให้สาวๆเรือสำราญหน่อยค่ะ

 Date:  2019-09-20 13:04:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล เสนาพรม และ นางสาว ธวัลรัตน์ เพชรแก้ว

หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่อง

[...Read more]

“ลำนี้ประธานรุ่นขอ นกร.ขยมพล กงประโคน

 Date:  2019-09-21 12:57:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ขยมพล กงประโคน รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Maren Maersk โดยได้เดิน

[...Read more]

“เราสองคนกับเขาสี่คน

 Date:  2019-09-21 12:05:00

ขอแสดงความยินดีกับน้อง นกร.ทวยเทพ โพลาหา กับ นกร.ภูมินทร์ แต้มพรมรินทร์ หลักสูตลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

[...Read more]

“พี่เขาและเราสามคน Quayaquil Bridge

 Date:  2019-09-20 11:50:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรกด สุทธิประภา, นกร.สุปรีชา กาญบุตร, นกร.อนันต์สิทธิ์  เสาวโร

หลักสู

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ฤทธิเดช สุนารักษ์ รุ่นที่ 46

 Date:  2019-09-20 11:45:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ฤทธิเดช สุนารักษ์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จักรินทร์ หมายสุข รุ่นที่46

 Date:  2019-09-20 11:21:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จักรินทร์  หมายสุข   หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไป

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณัฐนันท์ สิงห์พรหมสาร รุ่นที่ 46

 Date:  2019-09-19 14:47:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณัฐนันท์ สิงห์พรหมสาร รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปทำงานบนเรือ Maersk Mc-Kinney Moll

[...Read more]

“รอบพี่ใหญ่ของรุ่น 46 นกร.ชาญศักดิ์ ธนากร

 Date:  2019-09-19 14:47:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ชาญศักดิ์ ธนากร หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่บ

[...Read more]

“ไปชุดใหญ่กับ นกร.อนุวัฒน์ วิเศษยิ่ง รุ่นที่46

 Date:  2019-09-19 14:38:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.อนุวัฒน์ วิเศษยิ่ง รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Seaspan Loga โดยเดิ

[...Read more]

“ไปชุดใหญ่กับ นกร.ธิติวุฒิ คุณชาไพร รุ่นที่46

 Date:  2019-09-19 14:30:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธิติวุฒิ  คุณชาไพร รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Seaspan Loga โด

[...Read more]

“ไปกับเรือน้ำมันครับ นกร.ภูษิต สุทธิประภา รุ่นที่ 46

 Date:  2019-09-19 13:29:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ภูษิต สุทธิประภา หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเร

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สุริยา ยอดนครจง รุ่นที่ 46

 Date:  2019-09-13 11:03:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สุริยา ยอดนครจง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรื

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จักริน คำสวาสดิ์

 Date:  2019-09-13 10:54:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จักริน คำสวาสดิ์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรวฒิ คำลือไชย รุ่นที่ 46

 Date:  2019-09-13 10:44:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรวุฒิ คำลือไชย หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศุภชัย สีทอง รุ่นที่ 45

 Date:  2019-09-04 13:02:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศุภชัย สีทอง รุ่นที่ 45 หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ M

[...Read more]

“น้องๆ รุ่น46 เดินทางอีกคน นกร.สุทิวัส บุญสม

 Date:  2019-08-28 11:00:00

นกร.สุทิวัส บุญสม หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ได้เดินทางไปปฏิบัติงานบนเรือ Munkebo Maersk&

[...Read more]

“เดินทางอีกคน นกร.ศักดิ์กรินทร์ อุ่นมาลย์ รุ่นที่ 45

 Date:  2019-08-27 09:30:00

เดินทางอีกคนแล้ว นกร.ศักดิ์กรินทร์  อุ่นมาลย์  หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 45

ได้เด

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จตุภูมิ ศรีธรรม รุ่นที่ 46

 Date:  2019-08-23 10:42:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จตุภูมิ ศรีธรรม หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่บ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรัญญู ปลอดโปร่ง รุ่นที่ 46

 Date:  2019-08-22 14:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรัญญู ปลอดโปร่ง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเร

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รัญศญา อุดมสุด

 Date:  2019-08-19 16:25:00

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รัญศญา อุดมสุด หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

ที่ได้ไปปฏ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สหชาติ ปลอดเอียด รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สหชาติ ปลอดเอียด หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 45

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเร

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.บลูพิพัฒน์ พันดา รุ่นที่ 45

 Date:  2019-08-14 10:39:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.บลูพิพัฒน์  พันดา หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 45

ที่ได้ไปทำงานบนเ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศตวรรษ อาสาสะนา รุ่นที่ 45

 Date:  2019-08-14 10:39:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศตวรรษ  อาสาสะนา หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 45

ที่ได้ไปทำงานบนเร

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ชณกานต์ บุญอ่อน รุ่นที่ 45

 Date:  2019-08-11 13:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ชณกานต์  บุญอ่อน หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล

ที่ได้ลงปฏิบัติงานบนเรือ Tor

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ปฏิพล แก้วเอียด รุ่นที่45

 Date:  2019-08-05 11:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ปฏิพล แก้วเอียด หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 45

ที่ได้ไปทำงานบนเรือ Tor

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.รณชัย นักรบ รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.รณชัย นักรบ รุ่นที่ 45 หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Torm Sara

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จักรตพล ภาษาดี รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จักรตพล ภาษาดี รุ่นที่ 45 หลักสูตรลูกเรือเดินทะเ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.กิตติวัฒน์ ดุกหลิ่ม รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.กิตติวัฒน์ ดุกหลิ่ม รุ่น45 หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Cosco Vi

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.อธิราช ศรีไสย์ รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.อธิราช ศรีไสย์ รุ่น 45 ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ในเรือ Sine Maersk 

โดยได้ไ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ไชยวัฒน์ โพธิ์ศรี รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ไชยวัฒน์  โพธิ์ศรี  รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ Torm Lotte&

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิษณุ อารามพงษ์ รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิษณุ อารามพงษ์  รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ  CSCL Manzanil

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.มนต์สิทธิ์ เสนสุข รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.มนต์สิทธิ์  เสนสุข  รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ  CSCL

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณพณัย ศิริมณฑา รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณพณัย ศิริมณฑา รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ  Torm Agnes 

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ปรเมศวร์ ไชยบุญทัน รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ปรเมศวร์  ไชยบุญทัน  รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ March

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ชื่นขำ

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ชื่นขำ  นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ รุ่นท

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.กฤษฎา คำบุญมา รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.กฤษฎา  คำบุญมา รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ Josephine M

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.กิติพัฒน์ เทศประสิทธิ์ รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.กิติพัฒน์  เทศประสิทธิ์  รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ &

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ทรัพย์สิน พัดเย็น รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ทรัพย์สิน  พัดเย็น รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ Aotea M

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พลวัฒน์ ผลวาด รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พลวัฒน์  ผลวาด รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ Mary Maersk

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วีระศักดิ์ ถนอมถิ่น รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วีระศักดิ์   ถนอมถิ่น รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ 

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.มนตรี ธงยศ รุ่นที่ 45

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.มนตรี  ธงยศ รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ  Maersk Hanoi 

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.กฤตพิชาญ คณากนกนันท์

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.กฤตพิชาญ คณากนกนันท์  นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คงพล เอื้อสถิตวงศ์

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คงพล เอื้อสถิตวงศ์  นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ รุ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.เกรียงศักดิ์ คงมล

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.เกรียงศักดิ์ คงมล  นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ รุ่

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัณจรินทร์ โสกำปัง

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัณจรินทร์  โสกำปัง นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณรัตน์ จีนกุล

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณรัตน์  จีนกุล นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำร

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คมสันต์ ภาษาดี รุ่นที่ 45

 Date:  2019-01-29 09:30:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คมสันต์ ภาษาดี ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ Manila Maersk  โดยเดินทางไปลงเรือที่ป

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.อนุชิต สีโลหะเลิศ รุ่นที่45

 Date:  2019-01-28 12:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.อนุชิต สีโลหะเลิศ ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ  Maersk Kiera โดยเดินทางไปลงเ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สามารถ อิ่มศิริ รุ่นที่45

 Date:  2019-01-24 13:46:00

ขอแสดงความยินดีกับนกร. นกร.สามารถ อิ่มศิริ ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ  Maersk Calabarโดยเดินทางไปลงเรื

[...Read more]

“ขอขอบคุณบริษัท Fred. Olsen Cruise Lines

 Date:  2019-01-28 08:30:00

ขอขอบคุณบริษัท Fred. Olsen Cruise Lines ที่ได้มอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.อรรถพล ฤทธิ์ผาด รุ่นที่ 45

 Date:  2019-01-13 11:38:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.อรรถพล ฤทธิ์ผาด  ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ Maersk Lanco  โดยเดินทางไปลงเร

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คมกฤษ ธาราดล รุ่นที่ 45

 Date:  2019-01-14 09:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คมกฤษ  ธาราดล  ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ Maersk  Kalmar โดยเดิน

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นายศรายุทธ คำมา และ นายศุภชัย สามิภักดิ์

 Date:  2018-12-11 11:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรายุทธ คำมา และ นายศุภชัย สามิภักดิ์ นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบน

[...Read more]

“การทำงานบนเรือ นักเรียน Cruise รุ่นที่ 1

 Date:  2018-10-25 21:31:00

การทำงานบนเรือ FRED  OLSEN CRUISE LINES BEST  ITINERARIES นักเรียน Cruise รุ่นที่ 1 

[...Read more]