กรอกใบสมัครออนไลน์

หลักสูตรที่ต้องการสมัคร
หลักสูตร :
   กรอกรุ่นที่
ข้อมูลผู้สมัครเรียน
ชื่อผู้สมัคร :
   นามสกุล :    ศาสนา :    สัญชาติ :

FIRST NAME :
   LASTNAME :    เลขที่บัตรประชาชน :

วันที่ :
  เดือน :   ปีเกิด :   คุณอายุ:    เพศ:

ที่อยู่ - ตามทะเบียนบ้าน - ที่สามารถติดต่อได้
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
   หมู่ :    ถนน :    ซอย :

จังหวัด :
   อำเภอ/เขต :    ตำบล/แขวง :

รหัสไปรษณี :
   โทรศัพท์/มือถือ :    Email :

ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
   หมู่ :    ถนน :    ซอย :

จังหวัด :
   อำเภอ/เขต :    ตำบล/แขวง :

รหัสไปรษณี :
   โทรศัพท์/มือถือ :    Email :

ช่องใดที่ไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - ) ภายในช่องข้อมูลนั้น ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลด้วยครับ
การศึกษาสูงสุด / สถานภาพทางทหาร
ระดับการศึกษา :
  

สาขา :
  ชื่อสถาบันที่จบ :   เมื่อปี พ.ศ. :

สถานภาพทางทหาร :

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา / ความชำนาญพิเศษ
อธิบายพอสังเขป :

ข้อมูลทางด้านคดี - ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล - ข้อมูลการทำงานในต่างประเทศ
เคยต้องคดี :

เปลี่ยนชื่อ :

ทำงานต่างประเทศ :

ช่องใดที่ไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - ) ภายในช่องข้อมูลนั้น ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลด้วยครับ

สถานภาพการสมรส
สถานภาพ :
  

ชื่อ - นามสกุลคู่สมรส :
   จำนวนบุตร :    คน

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
โรคประจำตัว :
  

ผ่าตัด/บาดเจ็บ/อุบัติเหตุ :
  

ข้อมูลบิดา - มารดา / ผู้ปกครอง
1. ชื่อ :
   นามสกุล :    อายุ : ปี    อาชีพ :    เกี่ยวข้องเป็น :

2. ชื่อ :
   นามสกุล :    อายุ : ปี    อาชีพ :    เกี่ยวข้องเป็น :

ช่องใดที่ไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - ) ภายในช่องข้อมูลนั้น ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลด้วยครับ

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อบุคคล :
   นามสกุล :    หมายเลขโทรศัพท์ :

ที่อยู่ :
   ความสัมพันธ์ :

ลงชื่อผู้สมัคร
ชื่อ :
ผู้สมัคร    วันที่สมัคร :

กดปุ่ม Previous เพื่อกลับไปตรวจสอบและเช็คข้อมูลรายละเอียดการสมัครก่อนกดปุ่ม Register ด้วยนะครับ