พี่เขาและเราสามคน Quayaquil Bridge

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรกด สุทธิประภา, นกร.สุปรีชา กาญบุตร, นกร.อนันต์สิทธิ์  เสาวโร

หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46  ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Quayaquil Bridge

 และเดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)