นกร.วัฒนา จันทร์ปัญญา รุ่นที่ 47

นกร.วัฒนา  จันทร์ปัญญา หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ได้ไปปฏฺบัติงานบนเรือ Seaspan Chiwan  ของสายการเดินเรือ Seaspan Corportion

โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง สิงคโปร์ (Singapore)