ขอขอบคุณบริษัท Fred. Olsen Cruise Lines

ขอขอบคุณบริษัท Fred. Olsen Cruise Lines ที่ได้มอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน