โรงเรียนดีเด่น

การรับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมากและดี ประจำปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนการเรือไทยผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้รับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเอเชียเขตราชเทวี

?